Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

ข้าวเกรียบ  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.พ. 2558
 
 
 
 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. (แก้ไข) ที่ พล 0023.2/ว 2909 ลว 7 มิ.ย.61  [ 8 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 365 
 
เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 306 
 
เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/ 2561 วันที่ 25 มิ.ย.61  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 21 พ.ค.2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
 
ขอให้เร่งรัดการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว249 ลว 20 มิ.ย.61  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Cluster ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3148 ลว 20 มิ.ย. 61 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3135 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 49 
 
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3135 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3131 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3138 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 660
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player