Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ โครงการธงฟ้าประชารัฐ ฯ [ 12 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้ เรื่อง โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
ขอเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ขอขอบคุณจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม \\\"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ\\\" [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
ขอเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 25 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
งาน \"ย้อนอดีต ๑๒๓ ปี วิถีเมืองพรหม\" [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
วารสารท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่หอกลอง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งนก ตำบลหอกลอง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งนก ตำบลหอกลอง [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
 
 

วัดกระบังมังคลาราม  
 
 

ข้าวเกรียบ  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.พ. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
 
 
   
 
ทต.ห้วยแก้ว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมทางหลวงชนบทพิษณุโลก [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยแก้ว ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยแก้ว พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่อง [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพร้อมฝาปิดขนาดบรร [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
 
     
 
 
   
 
โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. ที่ พล0023.3/ว 3944 ลว 1 ส.ค.61  [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 224 
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3908 ลว 31 ก.ค. 61  [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 112 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4216 ลว 14 ส.ค. 61 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4179 ลว. 10 ส.ค. 61 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุดลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2651  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ที่ พล 0023.3/ว4181 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
โครงการ ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ที่ พล 0023.3/ว 4140 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือน ก.ค.61 ที่ พล 0023.5/ว4191 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ที่ พล 0023.1/ว4176 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว4178 ลว 10 ส.ค. 61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสาธารณภัยของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4177 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ .ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว268 ลว 8 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เพิ่มเติม ที่ พล 0023.2ว4130 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ พล 0023.2ว4130 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
มติการประชุม ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 7/61 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 ที่ พล 0023.2/ ว4121 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 174 
การประชุมข้อราชการ ที่ พล 0023.1/267 ลว 7 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 " ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4077 ลว 7 ส.ค. 61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
 
     
 
 
   
 
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2423  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.5/ว2397  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2421  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว83  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว82  [ 7 ส.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2420  [ 7 ส.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2416  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/10604-10679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10600-10603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2561 ]
 
     
 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 555  ตอบ 2  
ถามหาญาติ (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 556  ตอบ 2  
 
     
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player