องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง สมัยวิสามัญที่ 1 สมัยที่1 ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมานี้   16 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอพรหมพิราม เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561   16 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561   16 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   12 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง   12 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์    12 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   12 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของตำบลหอกลอง   8 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   8 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   8 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   8 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   8 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายโครงการ รอบ 6 เดือน และประจำปี (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561   6 พ.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   6 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และประจำปี (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561   6 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน อสม. ผู้นำท้องที่ และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวัดโบสถ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้   5 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมโครงการประชุมสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   5 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์   5 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" รายงานสรุปการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ 2561   30 ต.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" รางงานงบประจำเดือนของปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง    30 ต.ค. 2561 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8