องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง [ 7 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ KM [ 18 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)