องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์\" โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก แจ้ง ประกาศเตือนเกษตรกรเข้าใจถึงความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562    18 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย   8 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก มีความประสงค์รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2562 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)   8 มี.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน   8 มี.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" ประกาศคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ   25 ก.พ. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3    22 ก.พ. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ได้มีกำหนดสิ้นสึดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/2562   22 ก.พ. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)   22 ก.พ. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 20190 ของ ITU    22 ก.พ. 2562 542
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์\" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.)   22 ก.พ. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562   21 ก.พ. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ประจำปีกาศึกษา 2562    15 ก.พ. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ประจำปีกาศึกษา 2562    15 ก.พ. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" โครงการชลประทานพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ทำการเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยวพร้อมรงค์ปลูกพืชใช้น้อย   11 ก.พ. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2562   7 ก.พ. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เรื่องพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2581 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   7 ก.พ. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   \" ข่าวประชาสัมพันธ์ \" กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562   6 ก.พ. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561   29 ม.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\"แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   25 ม.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" ประกาศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงค์วโรปการ จำนวน 2 ฉบับ รายระเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้   25 ม.ค. 2562 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9