องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 


นายจรัญ จิรนนทพันธ์
ปลัด อบต.
 
 


น.ส.อรวรรณ เดโชกาญจน์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายจรัญ กรมเวช
บุคลากร


นายสุรเชษฐ์ รักษาพล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพาชุลี วงษ์สุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวฐานภา ทองเลิศล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายคมสันต์ วิเศษ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวมลธิดา จำปาปิ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววิจิตรา อินทรทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายเผด็จ โตแทนสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์


นางอัญชลี พุกทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก