องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง
    จำนวน 7 หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
    ร้อยละ 98.50

ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง
 
 
 
ร้านค้า จำนวน 35 คน
 
โรงสี จำนวน 2 คน
 
โรงอิฐ จำนวน 1 คน
 
โรงเหล้า (สุรากลั่นชุมชน) จำนวน 1 คน
 
โกดังและลานตากข้าว จำนวน 2 คน
 
โรงปุ๋ยหมัก จำนวน 2 คน
 
ฟาร์มสุกร จำนวน 2 คน
 
โรงงานลูกชิ้น จำนวน 1 คน
 
ร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 1 คน
 
อู่ซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 คน